Tiếng Việt

Bảo vệ hoặc bỏ bảo vệ tài liệu Word theo chương trình bằng C#

Microsoft Word hỗ trợ nhiều tính năng bảo vệ để bảo vệ toàn bộ tài liệu Word hoặc một số phần của tài liệu. Bảo vệ tài liệu được áp dụng khi bạn cần chia sẻ tài liệu với người hoặc bên khác. Trong những trường hợp như vậy, bạn có thể muốn giới hạn quyền truy cập hoặc quyền của bên thứ ba. Mặt khác, bạn cũng có thể chỉ định mật khẩu để tránh truy cập trái phép vào tài liệu.
tháng 2 27, 2020 · 4 phút · Usman Aziz