Tiếng Việt

Thêm Đầu trang và Chân trang trong Bản trình bày PowerPoint bằng C#

Đầu trang và chân trang trong bản trình bày PowerPoint được sử dụng để hiển thị thông tin bổ sung như số trang trình bày, tác giả, ngày tháng, v.v. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách thêm và quản lý đầu trang và chân trang trong bản trình bày PowerPoint PPTX / PPT theo cách lập trình bằng C#.
tháng 9 29, 2021 · 6 phút · Usman Aziz