Tiếng Việt

Kết xuất bản đồ thành Hình ảnh SVG, JPG hoặc PNG bằng C#

Kết xuất bản đồ đề cập đến việc tạo bản đồ trực quan từ dữ liệu không gian địa lý. Bạn có thể kết xuất bản đồ từ KML, GeoJSON, GeoTIFF, cũng như Shapefile. Bạn có thể kết xuất bản đồ sang các định dạng hình ảnh khác nhau như PNG, SVG, JPG, v.v. Các phần sau giải thích chi tiết về kết xuất bản đồ.
tháng 5 4, 2021 · 5 phút · Farhan Raza