Tiếng Việt

Kết hợp các tài liệu Word bằng Python

Có thể có nhiều tình huống khác nhau khi bạn phải kết hợp nhiều tài liệu Word vào một tệp duy nhất. Ví dụ: khi nhiều người đang viết các phần khác nhau của tài liệu và bạn cần kết hợp nội dung ở cuối. Mặt khác, bạn có thể cần phải hợp nhất tất cả các hóa đơn trong một tài liệu Word. Để thực hiện việc hợp nhất này theo lập trình, bài viết này trình bày cách kết hợp nhiều tài liệu Word DOCX / DOC bằng Python.
tháng 11 12, 2021 · 3 phút · Usman Aziz