Tiếng Việt

Hợp nhất Mẫu HTML với XML hoặc JSON trong Java

Trong phát triển web hiện đại, việc tách nội dung và trình bày là một nguyên tắc cơ bản. Các mẫu HTML cung cấp một cách thuận tiện để xác định cấu trúc và bố cục của các trang web, trong khi các định dạng dữ liệu JSON và XML thường được sử dụng để lưu trữ và truyền thông tin có cấu trúc. Việc kết hợp các công nghệ này cho phép các nhà phát triển tạo động nội dung HTML dựa trên dữ liệu từ các nguồn bên ngoài. Trong bài đăng trên blog này, chúng ta sẽ khám phá cách hợp nhất các mẫu HTML với dữ liệu JSON hoặc XML trong Java.
tháng 7 3, 2023 · 4 phút · Farhan Raza

Hợp nhất Mẫu HTML với XML trong C#

Biểu mẫu HTML có thể được sử dụng để thu thập thông tin từ nhiều nguồn. Thông tin thu thập được có thể được lưu trữ hoặc tuần tự hóa trong cơ sở dữ liệu mà sau này có thể được trích xuất dưới dạng dữ liệu định dạng XML. Trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể cần hợp nhất mẫu HTML với dữ liệu XML. Sau những trường hợp như vậy, bài viết này giải thích cách hợp nhất các mẫu HTML với dữ liệu XML theo chương trình trong C#.
tháng 10 5, 2022 · 3 phút · Farhan Raza

Hợp nhất Mẫu HTML với JSON trong C#

Các mẫu HTML được sử dụng để thu thập dữ liệu từ các nguồn dữ liệu khác nhau. Sau khi hợp nhất dữ liệu với mẫu, bạn có thể tạo tài liệu HTML. Trong một số trường hợp, dữ liệu đầu vào để hợp nhất với tệp mẫu có thể tồn tại ở định dạng JSON. Phù hợp với các trường hợp sử dụng như vậy, bài viết này trình bày cách hợp nhất các mẫu HTML với dữ liệu định dạng JSON theo lập trình trong C#.
tháng 10 5, 2022 · 3 phút · Farhan Raza