Tiếng Việt

Hợp nhất nhiều tệp PDF bằng C# .NET

Việc hợp nhất nhiều tệp PDF thành một tệp PDF có thể hữu ích trong nhiều trường hợp khác nhau. Ví dụ: bạn có thể giữ các tài liệu tương tự (tức là sơ yếu lý lịch) vào một tệp duy nhất hoặc bạn có thể muốn chia sẻ một tệp duy nhất thay vì chia sẻ hàng loạt. Để đáp ứng các yêu cầu nêu trên hoặc các yêu cầu tương tự, trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu cách hợp nhất nhiều tệp PDF trong C#.
tháng 1 16, 2020 · 4 phút · Usman Aziz