Tiếng Việt

Hợp nhất tài liệu MS Word bằng C# .NET

Việc hợp nhất nhiều tài liệu MS Word có thể cần thiết trong nhiều trường hợp khác nhau. Ví dụ: giảm số lượng tài liệu, giữ các loại nội dung tương tự trong một tệp (tức là hóa đơn), v.v. Nhiều ứng dụng trực tuyến cho phép bạn hợp nhất hai hoặc nhiều tài liệu MS Word, tuy nhiên, bạn có thể cần triển khai các tính năng hợp nhất tài liệu trong các ứng dụng .NET của bạn. Đối với trường hợp như vậy, trong bài viết này, bạn sẽ học cách hợp nhất các tài liệu MS Word trong C#.
tháng 7 15, 2022 · 4 phút · Usman Aziz