Tiếng Việt

Hợp nhất các bản trình bày PowerPoint bằng C ++

Bản trình bày PowerPoint được sử dụng trong nhiều trường hợp như họp, thuyết trình, thảo luận, v.v. Có thể có những trường hợp bạn có các bản trình bày khác nhau được tạo bởi những người riêng biệt hoặc có các bản trình bày riêng lẻ được sử dụng trong các cuộc họp khác nhau. Bạn có thể cần hợp nhất các bản trình bày này cho mục đích chia sẻ hoặc tài liệu. Thực hiện công việc này theo cách thủ công sẽ rất tốn thời gian. Cách hiệu quả là đạt được điều này theo chương trình. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách kết hợp các bản trình bày PowerPoint bằng C ++.
tháng 3 13, 2021 · 7 phút · Muhammad Ahmad