Tiếng Việt

Hợp nhất các bản trình bày PowerPoint bằng C# hoặc VB.NET

Hợp nhất các bản trình bày PowerPoint có thể hữu ích trong nhiều tình huống khác nhau, chẳng hạn như kết hợp nội dung từ nhiều PPT/PPTX, hợp nhất các phần của một bản trình bày được tạo bởi hai người trở lên, v.v. Cách sao chép/dán nội dung thủ công có thể không phù hợp khi xử lý với một số bài thuyết trình. Do đó, bài viết này cho phép các nhà phát triển .
tháng 8 17, 2020 · 5 phút · Usman Aziz