Tiếng Việt

Hợp nhất các tệp PS theo chương trình trong C#

Các tệp PS dịch các bố cục trang kỹ thuật số thành các bản in thể hiện sự kết hợp phù hợp giữa văn bản và đồ họa. Trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể cần hợp nhất các tệp PostScript PS khác nhau thành một tệp duy nhất. Theo các yêu cầu như vậy, bài viết này trình bày cách hợp nhất hoặc kết hợp các tệp PS theo chương trình trong C#.
tháng 7 29, 2022 · 4 phút · Farhan Raza