Tiếng Việt

Hợp nhất các tệp XPS theo lập trình trong Java

Định dạng XPS bao gồm đánh dấu XML giải thích các quy tắc biểu diễn hoặc kết xuất trực quan cho một tài liệu. Trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể cần hợp nhất hoặc kết hợp nhiều tài liệu XPS. Đối với các trường hợp sử dụng như vậy, bài viết này trình bày cách hợp nhất các tệp XPS theo chương trình trong Java.
tháng 4 9, 2022 · 5 phút · Farhan Raza