Tiếng Việt

Thêm hoặc sửa đổi Macro VBA trong Tệp Excel bằng C#

VBA (Visual Basic for Applications) là ngôn ngữ lập trình được sử dụng trong các tệp MS Excel để tự động hóa các hoạt động liên quan đến bảng tính. Các macro VBA được sử dụng để viết các hàm do người dùng xác định cho phép bạn tăng tốc các tác vụ mà bạn phải thực hiện thủ công. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách làm việc với các macro VBA trong tệp MS Excel theo cách lập trình. Đến cuối bài viết này, bạn sẽ có thể trích xuất, thêm và sửa đổi macro VBA trong sổ làm việc Excel bằng C#.
tháng 12 21, 2020 · 5 phút · Usman Aziz