Tiếng Việt

Làm việc với Hội thoại trên Máy chủ MS Exchange trong Java

Thông thường, một email bao gồm nhiều thư (hoặc thư trả lời) tạo thành một chuỗi. Trong Microsoft Exchange Server, các chuỗi này được gọi là hội thoại. Trong khi làm việc với MS Exchange Server theo chương trình, bạn có thể cần truy cập và quản lý các cuộc hội thoại. Để thực hiện điều đó, trong bài viết này, bạn sẽ học cách tìm, sao chép, di chuyển và xóa các cuộc hội thoại trên Microsoft Exchange Server bằng Java.
tháng 2 28, 2022 · 7 phút · Usman Aziz