Tiếng Việt

Sao chép hoặc di chuyển trang tính Excel bằng C ++

Tệp Excel được sử dụng để quản lý dữ liệu phức tạp như ngân sách bộ phận hoặc báo cáo bán hàng hàng năm. Có thể có những tình huống mà bạn có một mẫu tạo sẵn mà bạn muốn sử dụng để tạo báo cáo. Đối với điều này, bạn có thể tạo một bản sao của trang tính mẫu. Bạn cũng có thể cần tổ chức các trang tính để thể hiện luồng dữ liệu. Đối với những trường hợp như vậy, bạn có thể sắp xếp lại các trang tính theo yêu cầu của mình. Về vấn đề này, bạn sẽ học cách sao chép và di chuyển các trang tính theo cách lập trình bằng C ++.
tháng 4 6, 2021 · 5 phút · Muhammad Ahmad