Tiếng Việt

Chuyển đổi dữ liệu dự án sang XAML bằng Java

Là một nhà phát triển Java, chúng tôi có thể dễ dàng xuất dữ liệu Microsoft Project từ các tệp MPP sang định dạng XAML theo chương trình trong các ứng dụng Java. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách chuyển đổi dữ liệu Microsoft Project sang XAML bằng Java.
tháng 6 12, 2022 · 5 phút · Muzammil Khan

Chuyển đổi MS Project MPP sang Định dạng XAML bằng C#

Ngôn ngữ đánh dấu ứng dụng có thể mở rộng (XAML là một ngôn ngữ khai báo và đơn giản dựa trên XML sử dụng định dạng .xaml cho các tệp của nó. Trong XAML, bạn có thể tạo, khởi tạo và đặt thuộc tính của các đối tượng có quan hệ phân cấp. Nó chủ yếu được sử dụng để thiết kế đồ họa giao diện người dùng ở dạng Xamarin Forms, UWP (Universal Windows Platform) và WPF (Windows Presentation Foundation). Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu cách chuyển đổi tệp Microsoft Project MPP sang định dạng XAML bằng C#.
tháng 8 31, 2021 · 4 phút · Muhammad Ahmad