Tiếng Việt

Chuyển đổi email sang PDF bằng C ++

Email là nguồn thông tin liên lạc chính trên internet, đặc biệt là trong môi trường kinh doanh. Có thể có các trường hợp như thảo luận và hoàn thiện các yêu cầu phần mềm của khách hàng để phát triển sản phẩm. Sau khi hoàn thành các yêu cầu phần mềm, bạn có thể cần tạo một bộ tài liệu cuối cùng chứa email và các chi tiết khác để chia sẻ với nhóm của mình. Trong những trường hợp như vậy, việc chuyển đổi email sang PDF có thể tỏ ra hữu ích. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách chuyển đổi một email sang định dạng PDF bằng C ++.
tháng 2 13, 2021 · 3 phút · Muhammad Ahmad