Tiếng Việt

Chuyển đổi tệp OBJ thành tệp PDF hoặc FBX trong C#

Các tệp OBJ được sử dụng để làm việc với các đối tượng 3D. Bạn có thể chuyển đổi tệp OBJ sang tệp PDF hoặc FBX bằng C#. Trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể cần chuyển đổi tệp đối tượng 3D sang các định dạng tệp khác. Bài viết này trình bày cách chuyển đổi tệp đối tượng 3D sang tệp PDF hoặc FBX theo tiêu đề sau.
tháng 11 16, 2021 · 3 phút · Farhan Raza