Tiếng Việt

Nhận dạng văn bản với OCR trên DjVu Image trong C#

Định dạng DjVu được sử dụng để lưu trữ các tài liệu đã quét vì chúng có thể bao gồm văn bản, hình ảnh hoặc bản vẽ. Nó được sử dụng để lưu trữ dữ liệu vì định dạng này có thể lưu trữ dữ liệu bằng cách sử dụng không gian tối thiểu. Bài viết này trình bày cách nhận dạng văn bản từ hình ảnh DjVu với các hoạt động OCR được lập trình trong C#.
tháng 5 24, 2022 · 3 phút · Farhan Raza