Tiếng Việt

Bảo vệ Macro VBA trong Excel bằng C#

Macro VBA trong bảng tính Excel được sử dụng để tự động hóa các hoạt động khác nhau theo chương trình. Ví dụ: bạn có thể lập trình một nhiệm vụ được thực hiện lặp đi lặp lại, tạo đồ thị bằng cách sử dụng mã, v.v. Tuy nhiên, việc bảo vệ macro VBA khỏi người dùng trái phép là một khía cạnh quan trọng. Để xử lý vấn đề này, bài viết này trình bày cách bảo vệ macro VBA trong bảng tính Excel theo cách lập trình bằng C#.
tháng 4 6, 2021 · 3 phút · Usman Aziz