Tiếng Việt

Đọc mã vạch từ PDF trong C#

Bạn có thể dễ dàng đọc mã vạch được nhúng vào tài liệu PDF theo chương trình. Bạn có thể phát hiện mã vạch và trích xuất hình ảnh mã vạch từ các tài liệu PDF nhiều trang trong các ứng dụng .NET. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách đọc mã vạch từ tài liệu PDF bằng C#.
tháng 8 18, 2022 · 11 phút · Muzammil Khan