Tiếng Việt

Xoay các trang PDF, Văn bản hoặc Hình ảnh bằng C# hoặc VB.NET

Hãy để chúng tôi khám phá cách xoay các trang PDF cũng như cách xoay văn bản hoặc hình ảnh/hình ảnh trong tài liệu PDF trong các ứng dụng .NET của bạn. Bạn có thể làm việc với API Aspose.PDF for .NET để gọi các phương thức và API bằng ngôn ngữ C# hoặc VB.NET.
tháng 10 18, 2020 · 6 phút · Farhan Raza