Tiếng Việt

Chuyển đổi tệp PDF thành mảng byte hoặc mảng byte thành PDF bằng C#

Byte Array hữu ích cho việc lưu trữ hoặc truyền dữ liệu. Tương tự như vậy, định dạng tệp PDF phổ biến vì các tính năng và khả năng tương thích của nó. Bạn có thể chuyển đổi Tệp PDF thành Mảng Byte cũng như Mảng Byte thành Tệp PDF bằng ngôn ngữ C#.
tháng 11 29, 2020 · 6 phút · Farhan Raza