Tiếng Việt

Chuyển đổi tệp PowerPoint sang HTML bằng C#

Trong các tình huống khác nhau, bản trình bày MS PowerPoint được chuyển đổi thành hình ảnh hoặc tệp HTML. Ví dụ: khi bạn cần nhúng các trang trình bày vào một trang web hoặc hiển thị chúng trong một ứng dụng dành cho máy tính để bàn. Đối với những trường hợp như vậy, bài viết này cung cấp cho bạn hướng dẫn từng bước về cách chuyển đổi tệp PowerPoint PPT / PPTX sang HTML bằng C#. Hơn nữa, bạn sẽ học cách bao gồm hoặc loại trừ các trang trình bày ẩn của bản trình bày trong HTML được chuyển đổi.
tháng 2 9, 2021 · 3 phút · Usman Aziz