Tiếng Việt

Chuyển đổi PowerPoint PPT PPTX sang TIFF bằng C#

Chuyển đổi PowerPoint sang TIFF có thể hữu ích trong nhiều trường hợp khác nhau, chẳng hạn như để in, fax, v.v. Để thực hiện chuyển đổi này theo chương trình, bài viết này trình bày cách chuyển đổi PowerPoint PPTX / PPT sang TIFF bằng C#. Hơn nữa, bạn sẽ học cách tùy chỉnh kích thước và định dạng pixel của hình ảnh TIFF thu được.
tháng 8 11, 2021 · 4 phút · Usman Aziz