Tiếng Việt

Chuyển bản trình bày PowerPoint sang tài liệu Word bằng C#

Trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể cần chuyển đổi bản trình bày PowerPoint sang tài liệu Word. Để tự động hóa quá trình này hoặc để chuyển đổi hàng loạt, bài viết này trình bày cách chuyển đổi PowerPoint PPTX / PPT sang Word DOCX bằng C#.
tháng 8 2, 2021 · 3 phút · Usman Aziz