Tiếng Việt

Chuyển đổi PowerPoint sang XAML bằng C ++

Ngôn ngữ đánh dấu ứng dụng có thể mở rộng (XAML là một ngôn ngữ đơn giản và dễ khai báo dựa trên XML. Nó sử dụng định dạng .xaml cho các tệp của nó và chủ yếu được sử dụng để thiết kế giao diện người dùng đồ họa trong Xamarin Forms, UWP (Universal Windows Platform) và WPF (Windows Presentation Foundation) Trong XAML, bạn có thể tạo, khởi tạo và thiết lập các thuộc tính của các đối tượng có quan hệ phân cấp.
tháng 9 13, 2021 · 4 phút · Muhammad Ahmad