Tiếng Việt

Chuyển đổi PowerPoint PPT sang TIFF bằng Java

Trong các tình huống khác nhau, chẳng hạn như in, fax, v.v., chuyển đổi PowerPoint sang TIFF được sử dụng. Để tự động chuyển đổi này từ bên trong ứng dụng web hoặc máy tính để bàn, bài viết này trình bày cách chuyển đổi PowerPoint PPTX / PPT sang TIFF bằng Java. Hơn nữa, nó cũng chỉ ra cách tùy chỉnh kích thước và định dạng pixel của hình ảnh TIFF thu được.
tháng 7 13, 2021 · 4 phút · Usman Aziz