Tiếng Việt

Chuyển đổi Primavera XML sang MPP trong C#

Oracle Primavera P6 là một phần mềm quản lý dự án, chương trình và danh mục đầu tư. Nó được sử dụng để lập kế hoạch, quản lý và thực hiện các dự án kỹ thuật lớn. Bạn có thể dễ dàng chuyển đổi XML dự án Primavera P6 thành MS Project theo lập trình. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách chuyển đổi Primavera XML sang tệp Project MPP bằng C#.
tháng 8 24, 2022 · 4 phút · Muzammil Khan