Tiếng Việt

Chuyển đổi XER sang PDF trong Java

Tệp XER hỗ trợ tất cả thông tin về dự án, tài nguyên và vai trò được phát triển bằng Primavera P6. Tìm hiểu cách chuyển đổi Primavera XER sang PDF bằng Java với hướng dẫn từng bước này. Hướng dẫn này hoàn hảo cho các nhà phát triển Java cần làm việc với dữ liệu dự án.
tháng 9 13, 2023 · 4 phút · Muzammil Khan