Tiếng Việt

Chuyển đổi XER sang PDF trong C#

Oracle Primavera P6 là một phần mềm quản lý dự án, chương trình và danh mục đầu tư. Nó được sử dụng để lập kế hoạch, quản lý và thực hiện các dự án kỹ thuật lớn. Nó sử dụng định dạng tệp XER làm tệp dự án độc quyền. Tệp XER hỗ trợ tất cả thông tin dự án, tài nguyên và vai trò được phát triển bằng Primavera P6. Trong một số trường hợp nhất định, chúng tôi có thể cần phải chuyển đổi dự án Primavera P6 từ tệp XER sang PDF theo chương trình. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách chuyển đổi tệp Primavera XER sang PDF trong C#.
tháng 8 26, 2022 · 4 phút · Muzammil Khan

Chuyển đổi XER sang PDF trong Java

Các tệp XER được sử dụng để sắp xếp các tài liệu, tài nguyên, nhiệm vụ, v.v. liên quan đến lập kế hoạch dự án. Nó thường được sử dụng để trao đổi dữ liệu liên quan đến các dự án khác nhau. Trong một số trường hợp, bạn có thể cần chuyển đổi tệp XER sang định dạng PDF. Theo đó, bài viết này thảo luận về cách chuyển đổi XER sang PDF trong Java.
3 phút · Farhan Raza