Tiếng Việt

Chuyển đổi PSD sang TIFF Image trong C#

Hình ảnh PSD thường được sử dụng để thiết kế đồ họa. Trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể cần phải chuyển đổi tệp PSD sang hình ảnh TIFF để xem trước nội dung trong các môi trường hệ thống khác nhau. Các phần sau giải thích các kịch bản chuyển đổi PSD.
tháng 11 18, 2021 · 3 phút · Farhan Raza

Chuyển đổi PSD sang TIFF Image Lập trình bằng Java

Hình ảnh thường được thiết kế bằng ứng dụng Photoshop. Các tệp đầu ra có định dạng PSD có thể được mở hoặc chỉnh sửa bằng một vài chương trình. Vì vậy, bạn có thể cần phải chuyển đổi tệp PSD sang hình ảnh TIFF theo cách lập trình bằng Java. Các phần sau giải thích việc chuyển đổi PSD.
tháng 10 1, 2021 · 3 phút · Farhan Raza

Chuyển đổi PSD sang PDF, JPG, PNG và các định dạng hình ảnh raster khác trong C#

Tài liệu Photoshop (PSD) là một định dạng tệp nổi tiếng được Adobe Photoshop sử dụng để lưu dữ liệu dưới dạng các lớp. Các lớp được kết hợp với nhau để có được tác phẩm nghệ thuật hoặc hình ảnh mong muốn. Adobe Photoshop cho phép các nhà thiết kế xuất các lớp PSD dưới dạng một hình ảnh duy nhất ở dạng PNG, JPG, GIF, TIFF và các định dạng khác.
tháng 3 27, 2020 · 6 phút · Usman Aziz