Tiếng Việt

Đọc email bằng POP3 hoặc IMAP bằng Python

Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu cách lấy thư email từ máy chủ thư theo chương trình. Đặc biệt, bạn sẽ biết cách kết nối với máy chủ thư bằng giao thức IMAP hoặc POP3 và đọc email bằng Python.
tháng 6 4, 2021 · 3 phút · Usman Aziz