Tiếng Việt

Phân tích và đọc tệp Mbox bằng Python

Tìm hiểu cách xử lý các tệp ở định dạng mbox - một định dạng tệp văn bản thuần túy cho phép nhiều thư email được nối và lưu trữ trong một tệp.
tháng 6 30, 2023 · 13 phút · Margarita Samodurova