Tiếng Việt

Gửi email qua SMTP bằng Python

Email tự động được sử dụng rộng rãi để gửi thông báo hoặc các tin nhắn khác đến người đăng ký. Ngoài ra, các email khác nhau được kích hoạt dựa trên các hành động hoặc hành vi của người dùng. Để thực hiện tự động hóa email, bài viết này trình bày cách gửi email qua SMTP bằng Python. Ngoài ra, chúng tôi sẽ trình bày cách tạo một email với văn bản thuần túy hoặc nội dung HTML từ đầu.
tháng 5 21, 2021 · 5 phút · Usman Aziz