Tiếng Việt

Tạo Pivot Table trong Excel bằng Python

Bảng tổng hợp trong bảng tính Excel được sử dụng để tóm tắt dữ liệu theo cách tương tác. Giả sử, bạn có dữ liệu của một số hóa đơn và bạn muốn lấy tổng số hóa đơn được nhóm theo khách hàng hoặc sản phẩm. Các bảng xoay có tác dụng trong những trường hợp như vậy. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách xử lý bảng tổng hợp trong Excel bằng Python. Đặc biệt, bạn sẽ biết cách tạo bảng tổng hợp trong Excel bằng Python. Hơn nữa, chúng tôi sẽ trình bày cách định dạng dữ liệu trong bảng tổng hợp Excel theo chương trình.
tháng 8 15, 2022 · 5 phút · Usman Aziz