Tiếng Việt

Đọc tệp XBRL bằng Python

Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu cách đọc các tệp XBRL theo chương trình trong Python. Bạn có thể đọc và trích xuất các đối tượng hoặc thành phần như tham chiếu lược đồ, ngữ cảnh, đơn vị, mục, v.v. từ tài liệu XBRL hoặc iXBRL.
tháng 11 25, 2022 · 4 phút · Muzammil Khan

Xác thực tài liệu XBRL bằng Python

Bạn có thể dễ dàng xác thực tài liệu phiên bản XBRL hoặc tài liệu iXBRL theo lập trình bằng Python bằng cách sử dụng API trình xác thực XBRL của Python. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách xác thực tài liệu phiên bản XBRL bằng Python.
tháng 10 25, 2022 · 4 phút · Muzammil Khan

Phân tích cú pháp XBRL bằng Python

Bạn có thể dễ dàng phân tích cú pháp tài liệu XBRL hoặc iXBRL theo lập trình bằng Python. Bạn đọc và trích xuất các đối tượng hoặc phần tử như tham chiếu lược đồ, ngữ cảnh, đơn vị, mục, v.v. từ tệp XBRL. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách phân tích cú pháp tài liệu cá thể XBRL bằng Python.
tháng 8 19, 2022 · 4 phút · Muzammil Khan

Tạo tệp XBRL bằng Python

Bạn có thể dễ dàng tạo tài liệu phiên bản XBRL theo chương trình bằng Python. Bạn có thể thêm các đối tượng hoặc phần tử như tham chiếu lược đồ, ngữ cảnh, đơn vị, mục, v.v. vào tệp XBRL. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách tạo tài liệu phiên bản XBRL bằng Python.
tháng 7 26, 2022 · 13 phút · Muzammil Khan