Tiếng Việt

Chuyển đổi CSV sang TXT bằng Python

Tệp CSV (Giá trị được phân tách bằng dấu phẩy) thường được sử dụng để lưu trữ dữ liệu. Hầu hết các tập dữ liệu trong các miền khác nhau cũng được duy trì ở định dạng CSV. Tuy nhiên, trong một số trường hợp nhất định, bạn phải chuyển đổi tệp CSV sang định dạng TXT để xử lý dữ liệu. Theo đó, bài viết này trình bày cách chuyển đổi CSV sang TXT trong Python.
tháng 6 9, 2022 · 3 phút · Usman Aziz