Tiếng Việt

Tạo và thao tác bảng trong PowerPoint PPT bằng Python

Bảng thường được sử dụng để tổ chức dữ liệu dưới dạng hàng và cột. Chúng làm cho việc xem, hiểu và phân tích dữ liệu trở nên dễ dàng hơn. Trong nhiều trường hợp, bạn phải chèn bảng vào bản trình bày PowerPoint của mình. Để thực hiện điều đó theo chương trình, bài viết này trình bày cách tạo bảng trong PowerPoint PPT hoặc PPTX bằng Python. Hơn nữa, bạn sẽ học cách truy cập, sửa đổi và định dạng các bảng PowerPoint hiện có.
tháng 3 2, 2022 · 7 phút · Usman Aziz