Tiếng Việt

Tìm nạp email từ máy chủ POP3 bằng Python

Post Office Protocol(POP3) là một giao thức email phổ biến được sử dụng để tìm nạp email từ các máy chủ thư. Để làm việc với các thư email trong hộp thư, trước tiên bạn cần thiết lập kết nối với máy chủ POP3. Để đạt được điều đó, bài viết này trình bày cách kết nối với máy chủ POP3 từ bên trong ứng dụng Python. Hơn nữa, bạn sẽ học cách tìm nạp email từ máy chủ POP3 bằng Python.
tháng 3 1, 2022 · 4 phút · Usman Aziz