Tiếng Việt

Tìm và thay thế văn bản trong PowerPoint PPT bằng Python

Trong khi xử lý tài liệu kỹ thuật số, bạn thường cần tìm và thay thế một văn bản cụ thể trong nội dung. Điều này có thể được yêu cầu khi một phần thông tin phải được kiểm duyệt trước khi chia sẻ tài liệu. Để thực hiện điều này theo chương trình, bài viết này trình bày cách tìm và thay thế văn bản trong PowerPoint PPT hoặc PPTX bằng Python.
tháng 1 10, 2022 · 4 phút · Usman Aziz