Tiếng Việt

Chuyển đổi tệp MPP thành PDF bằng Python

Tệp dự án Microsoft được sử dụng để tổ chức và quản lý các nhiệm vụ khác nhau trong một dự án. Bạn có thể chuyển đổi các tệp MPP thành PDF theo chương trình bằng Python. Bạn có thể tìm thấy một số tùy chọn để chuyển đổi trong các tiêu đề sau.
tháng 4 12, 2023 · 3 phút · Farhan Raza