Tiếng Việt

Hợp nhất các bản trình bày PowerPoint bằng Python

Trong khi làm việc với tự động hóa PowerPoint bằng Python, bạn có thể cần phải hợp nhất nội dung của nhiều bản trình bày. Điều này có thể được yêu cầu khi một bản trình bày được tạo bởi nhiều người trong các phần cần được hợp nhất cuối cùng. Để tự động hóa việc hợp nhất này, bài viết này hướng dẫn cách hợp nhất PowerPoint PPT hoặc PPTX theo lập trình bằng Python.
tháng 1 25, 2022 · 6 phút · Usman Aziz