Tiếng Việt

Xác thực tài liệu XBRL bằng Python

Bạn có thể dễ dàng xác thực tài liệu phiên bản XBRL hoặc tài liệu iXBRL theo lập trình bằng Python bằng cách sử dụng API trình xác thực XBRL của Python. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách xác thực tài liệu phiên bản XBRL bằng Python.
tháng 10 25, 2022 · 4 phút · Muzammil Khan