Tiếng Việt

Thêm mã QR vào bản trình bày PowerPoint bằng C#

Là một nhà phát triển C#, bạn có thể dễ dàng tạo mã QR hoặc mã vạch và thêm vào bản trình bày PowerPoint theo chương trình mà không cần sử dụng MS PowerPoint. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách thêm mã QR vào bản trình bày PowerPoint bằng C#.
tháng 6 2, 2022 · 11 phút · Muzammil Khan