Tiếng Việt

Đọc mã vạch từ PDF trong Java

Trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể cần trích xuất và đọc mã vạch được nhúng vào tài liệu PDF theo chương trình. Bạn có thể phát hiện và trích xuất hình ảnh mã vạch từ các tài liệu PDF nhiều trang trong các ứng dụng Java. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách đọc mã vạch từ tài liệu PDF bằng Java.
tháng 9 22, 2022 · 11 phút · Muzammil Khan

Đọc mã vạch từ PDF trong C#

Bạn có thể dễ dàng đọc mã vạch được nhúng vào tài liệu PDF theo chương trình. Bạn có thể phát hiện mã vạch và trích xuất hình ảnh mã vạch từ các tài liệu PDF nhiều trang trong các ứng dụng .NET. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách đọc mã vạch từ tài liệu PDF bằng C#.
tháng 8 18, 2022 · 11 phút · Muzammil Khan

Thêm mã vạch vào PDF bằng C#

Là nhà phát triển C#, bạn có thể thêm hình ảnh mã vạch có thể đọc được bằng máy vào tài liệu PDF theo lập trình trong các ứng dụng .NET. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách thêm mã vạch vào tài liệu PDF và đọc mã vạch từ PDF bằng C#.
tháng 5 14, 2022 · 8 phút · Muzammil Khan