Tiếng Việt

Đọc các tính năng, điểm và hình học của lớp vectơ từ tệp CSV

Có thể có những trường hợp bạn có dữ liệu không gian địa lý ở định dạng CSV và bạn muốn đọc dữ liệu đó từ bên trong ứng dụng .NET của mình. Đối với những trường hợp như vậy, bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách đọc các đối tượng địa lý, điểm và hình học của lớp vectơ từ tệp CSV bằng cách sử dụng C#.
tháng 11 5, 2021 · 4 phút · Muhammad Ahmad