Tiếng Việt

Tạo tệp KML hoặc đọc các tính năng của nó theo chương trình bằng C#

KML được viết tắt cho Ngôn ngữ đánh dấu lỗ khóa được mở rộng từ XML. Nó là một định dạng tệp GIS và được sử dụng để hiển thị thông tin địa lý. Bạn có thể tạo tệp KML theo chương trình, cũng như đọc thông tin từ chúng bằng ngôn ngữ C#.
tháng 1 18, 2021 · 4 phút · Farhan Raza