Tiếng Việt

Viết và đọc tin nhắn trên Thunderbird Storage trong Java

Thunderbird là một ứng dụng mã nguồn mở cho phép bạn định cấu hình các tài khoản email của mình và truy cập các email từ chúng. Ứng dụng giúp bạn có thể quản lý email từ nhiều tài khoản ở một nơi duy nhất. Trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể cần tạo và truy cập các thư email trong bộ lưu trữ Thunderbird theo chương trình. Theo đó, bài viết này hướng dẫn cách viết và đọc tin nhắn trên bộ lưu trữ Thunderbird trong Java.
tháng 2 20, 2022 · 4 phút · Usman Aziz