Tiếng Việt

Đọc, Thêm, Cập nhật hoặc Xóa Ghi chú Trang trình bày trong Bản trình bày PowerPoint bằng C#

Ghi chú slide trong bài thuyết trình PowerPoint được sử dụng để thêm tài liệu tham khảo cho người thuyết trình để nhớ lại những điểm quan trọng trong bài thuyết trình. Những ghi chú này có thể được thêm vào mọi trang chiếu của bản trình bày PowerPoint. Bài viết này cũng đề cập đến một số khía cạnh quan trọng của việc xử lý ghi chú trang chiếu trong bản trình bày theo chương trình.
tháng 2 18, 2020 · 4 phút · Usman Aziz