Tiếng Việt

Cách đọc tệp Excel trong C#

Các tệp MS Excel phần lớn được sử dụng để giữ dữ liệu dạng bảng ở dạng trang tính. Thông thường, các bộ dữ liệu khổng lồ cũng được duy trì trong các tệp Excel. Do đó, bạn có thể gặp trường hợp bạn cần đọc và tìm nạp dữ liệu từ các trang tính trong tệp Excel. Để đạt được điều đó, bài viết này hướng dẫn cách đọc tệp Excel trong C#. Chúng tôi sẽ trình bày cách đọc toàn bộ tệp Excel hoặc chỉ một trang tính đơn lẻ theo lập trình.
tháng 10 10, 2021 · 5 phút · Usman Aziz